“Fragment 6 (Rodin)” by Joseph Bochynski

16 x 14 inches